O mně

Zdravím Vás, těší mě, že se v tento okamžik svým způsobem potkávají naše kroky na cestě dobrodružstvím života.

Co potřebuje Vaši pozornost tady a teď? Co Vám voní a chutná na životě? Co Vás těší a co bolí? Co byste rádi ve svém prožívání a tvoření podpořili a co uvolnili? Co a jak byste rádi sdíleli s druhými, se světem? Co chcete prozkoumat a objevit?

Mě sem přivedla touha poznávat a prožívat spojení se životem, porozumět vlastnímu prožívání a hodnotám, vztahům. Objevovat a sdílet mé dary i odhalovat místa, která jsou křehká a naučit se o ně pečovat. Rozvíjet svou schopnost být přítomná v lehkosti i bolesti, v autentické komunikaci, kultivovat soucit, a to i vůči sobě. Dovolit si být tvořivá i usebraná ve svém vlastním rytmu a živlu, po svém způsobu a podle vlastního vnitřního vedení – a uznat druhým totéž. Prociťovat a ctít hloubku a mystérium našeho propojení se vším živým a pečovat o přírodu. A také oslavovat společně zázraky, co se dějí, když se odhodláme vydat na objevnou výpravu do vlastního nitra a vynést na povrch střípky toho, čím se můžeme stát a čím přitom už dávno jsme: DAREM SOBĚ A SVĚTU.

Při provázení užívám nástroje, které mi byly a jsou velkou podporou:

celostně orientovanou práci s tělem KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATII a BIODYNAMIKU;

kreativní psychoterapii (léčení pohybem, hrou a tvořivostí prostřednictvím DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem v modalitě DEVELOPMENTAL TRANSFORMATIONS);

mindfulness – všímavost a orientaci v problematice vývojového a vztahového traumatu (verbální provázení při INTEGRACI TĚLESNÉHO a EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ k nacházení své síly i soucitu se sebou)

transformační tvorbu v přírodě (přechodové rituály, individuální práci se záměrem a zdroji a společné obnovování rovnováhy v rezonanci s přírodou)

Doprovázím s respektem k Vašemu jedinečnému směřování a prožívání života ve chvílích, kdy:

 • procházíte náročným obdobím
 • potřebujete změnu, hledáte novou cestu
 • opakují se vám tytéž neuspokojivé situace (ve vztazích, v komunikaci, při seberealizaci)
 • chcete vyléčit svá emoční zranění a porozumět svému prožívání
 • přejete si vymanit se z destruktivních návyků a jednání
 • potýkáte se s psychosomatickými potížemi, fyzickými bloky, chronickými i akutními bolestmi, stresem
 • potřebujete posílit spojení s Vaší vlastní vnitřní moudrostí a sílou
 • schází vám pocit spojení se životem, vytrácí se radost a pocit smyslu
 • chcete o sebe lépe pečovat, pochopit své potřeby a umět je komunikovat
 • toužíte po kvalitnějších vztazích, hlubším sdílení a spolutvoření
 • procházíte psychospirituální krizí či environmentálním žalem

Věřím, že vlastním léčením prohlubujeme kapacitu být skutečně přítomni jak sobě tak druhým v lidském i v přírodním společenství, obnovujeme rovnováhu a radost ze života v našem sdíleném domově na Zemi.

Těším se na setkání a sdílení kousku cesty s Vámi,

Kateřina Fojtíková

VZDĚLÁNÍ a praxe, z nichž čerpám:

Vývojové proměny (Institute of Developmental Transformations, USA a Asociace Dramaterapeutů ČR) – dlouhodobý psychodynamický výcvik v dramaterapii s arteterapeutickým přesahem, 2016 – 2019, 700 hod

Model neuroafektivní vztahové vazby k léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, USA) – základní výcvik v psychobiologickém modelu traumaterapie pro profesionály v oblasti duševního zdraví, 2020, 72 hod

Conscious Healing Course (Academy of Inner Sciences Thomase Hübla) – praxe mindfulness pro léčení osobního a kolektivního traumatu, 2020, 50 hod

Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky (Česká kraniosakrální asociace, 2020, 200 hod)

Základy kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 2019 – 20, 140 hod)

V dalším vzdělávání a samostudiu se věnuji oblasti problematiky vývojového, vztahového, mezigeneračního a kolektivního traumatu, včetně jeho projevů, pokud jde o naše spojení s tělesností, životním prostředím i spiritualitou (psychospirituální krize a environmentální žal): mj. kurzy Úvod do Biosyntézy (Y. Lucká a B. Janečková, 2009, 24 hod); Úvod do Somatic Experiencing (H. Auer a L. Troost, 2019, 16 hod); Kurzy o problematice psychospirituální krize (M. Vančura 2016 – 17), Psychiatrické minimum (Práh, 2018) a postgraduální kurzy v oblasti kraniosakrální biodynamiky a osteopatie.

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala jsem loutkové a výtvarné divadlo (Turku Arts Academy, Brúdurheimar Íslands, Hogskolen í Oslo), filozofii a divadelní vědu (UPOL).

A dále mě učí cesta srdce, na které je má integrita neustále přezkušována v každodenním životě a interakcích. Zde vděčím za největší dobrodiní léčitelským a evolučním nástrojům původních národů, jejich starším i jejich pokračovatelům, kteří inspirují zralou a autenticky žitou spiritualitou také naši západní kulturu.

Velké učení mi přináší rodina, přátelé, klienti, zvířata, bylinky, zahrada, příroda vůbec a v širším společenství srdce také všichni, kdo se snaží žít v souladu s přírodou, pěstují intimní vztah se vším živým a přebírají osobní zodpovědnost za kvalitu energetické výměny s druhými i s naším životním prostředím.

PRAXE

 • praxe kraniosakrální terapie a individuální terapie integrací emočního a tělesného prožívání (od r. 2019)
 • individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem (od r. 2018), podpůrná dramaterapeutická skupina pro VŠ studenty (Dramacentrum, Olomouc, 2019)
 • individuální a skupinová dramaterapie s arteterapeutickým přesahem v sociálních službách (od r. 2018): For Help – autismus, Ostrava, 2020: skupinová a individuální dramaterapie pro děti a dramaterapie pro rodiče a děti s PAS); terapeutická komunita Slezské diakonie, Český Těšín, 2020: skupinová a individuální dramaterapie pro mladé závislé; Domov seniorů, Háj ve Slezsku, 2018 – 19: skupinová dramaterapie pro seniory; Svépomocná společnost Mlýnek, Ostrava (2018 -19): skupinová dramaterapie pro lidi s duševním onemocněním; ÚSP Dolní Životice, 2018: skupinová dramaterapie pro lidi s mentálním hendikepem)
 • provázení osobnostně rozvojovými a sebezkušenostními programy pro veřejnost se zaměřením na sebepoznání a tvořivost, transparentní komunikaci a spolupráci, vědomé prožívání těla a s ním související schopnost sebepéče a rozvoj sociální a emoční inteligence, hlubinnou ekologii a spojení s přírodou, aktivní objevování a vyjádření vlastních hodnot ve světě (od r. 2015):

Express Yourself: cyklus tvořivých setkání zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností pro SŠ studenty a tvořivé procházky v přírodě pro děti (Galerie PLATO, Ostrava, 2019 – 20); Aktivní naděje a Všímavost k vtělenému vědomí – semináře sebepéče a seberegulace pro aktivisty i ty, kteří své tvořivé vyjádření ve světě zatím hledají – ve spolupráci s pohybovou a taneční terapeutkou M. Hazuchovou (XR Bratislava, Gaia Inštitút, Bratislava aj. od r. 2018); Tanec živlů – cyklus spontánního tance a tělesného zvědomování ve spolupráci s muzikoterapeutkou J. Vysoudilovou (Centrum Holos, Opava, 2019); individuální i skupinová provázení přechodovými rituály a projektivní tvorbou v přírodě (od r. 2015); Srdce rodiny: tvořivé dílny na pobytech pro rodiče s dětmi (Centrum etickej výchovy Zaježová, 2015 -16)

Dále to byly aktivizační programy v sociálních službách (2011 – 19), vzdělávací a preventivní programy ve školství, volnočasové aktivity a tvůrčí workshopy neformální vzdělávání (2011 – 16), projekty výtvarného a loutkového divadla coby dramaturgyně a performer (2005 – 13), ediční práce a publikace, překlady a tlumočení v oblasti osobnostního rozvoje z angličtiny, PR a organizace v neziskovém sektoru a kultuře.