O mně

Touha po celistvosti, harmonii a plně prožívané živosti mě učí otevírat se hlubší přítomnosti v každodenním žití, v těle, v ztišení mysli i v dynamickém prožívání, ve chvílích skutečného setkání s druhými a s prostředím, které spoluutváříme, s přírodou. Zkoumání, jak se mohu cítit opravdu doma ve svém těle a prožívání, ve svých vztazích a činech, a také na Zemi, mě postupně přivedlo k provázení druhých lidí na jejich autonomní cestě sebepoznání a sebeléčení.

Vytvářím prostor, v němž můžete objevovat a rozvíjet svou jedinečnou tvořivost a tvořivou jedinečnost, spojit se s vlastní sílou a odvahou svobodně se projevovat a přinášet své dary, růst po svém způsobu a ve svém rytmu. Společně můžeme hledat cesty, jak nacházet větší naplnění a porozumění ve vztazích, včetně vztahu k sobě samým. V pozorném a vědomém kontaktu můžeme zkoumat nové možnosti a zdroje k zvládání výzev tam, kde vás něco tíží, čelíte náročným situacím a potřebujete podporu ke změně. 

K podpoře prožívání a tvoření života v souladu s vaší podstatou a s vašimi hodnotami používám nástroje metody Vývojové proměny (dramaterapie a arteterapie), tvořivé léčení v přírodě, všímavost vůči vědomí těla a tělem prožívaného smyslu, orientaci v problematice traumatu a kotvení v přijímající vzájemné přítomnosti tady a teď. 

V kreativní terapii směřující k hlubší práci na osobních tématech se opírám o psychodynamický výcvik v dramaterapii a arteterapii se zaměřením na metodu Vývojové proměny odborně garantovaný Institute of Developmental Transformations, USA a profesní Asociací Dramaterapeutů ČR (700 hodin). 

Při práci s tělem, jím vnímaným smyslem a regulací našeho celostního systému (body-mind-soul) vycházím také ze započatého výcviku kraniosakrální terapie (Základy kraniosakrální biodynamiky, International Institute for Craniosacral Balancing, 140 hod a Kraniosakrální osteopatie, Česká kraniosakrální asociace) a probíhajícího základního výcviku Modelu neuroafektivní vztahové vazby (NARM, léčení vývojového traumatu). K mé orientaci v tomto směru přispěly také kurzy dalších na tělo orientovaných terapií (Úvod do Biosyntézy, Úvod do Somatic Experiencing, kurzy Feldenkraisovy metody a taneční a pohybové terapie), praxe Embodimentu a Mindfulness na téma kolektivního traumatu v půlročním kurzu Thomase Hübla Conscious Healing, který do značné míry vychází ze Somatic Experiencing a NARM. Krom problematiky vývojového, systémového a mezigeneračního traumatu se vzdělávám v problematice individuace a psycho-spirituální krize, embodimentu (vědomého kontaktu s tělem a vtěleným smyslem) a prožívání environmentální změny.

Vedu terapeutické skupiny i individuální terapii v sociálních službách (klienti s duševním onemocněním, mentálním hendikepem, závislostmi, senioři, děti s PAS a pečující osoby), podpůrné tvořivé skupiny pro mládež a individuální terapie pro veřejnost. 

V rámci seberozvojových a sebezkušenostních aktivit a programů provázím druhé při individuální či skupinové léčivé tvorbě v přírodě a při přechodových rituálech. Čerpám z dvanáctileté osobní praxe s léčivými a evolučními nástroji vlastními duchovním tradicím kultur, jež žijí v souladu s přírodou a pěstují intimní vztah se vším živým (energetický systém léčení andských Q’eros a lakotských tradičních evolučních nástrojů). Při lektorování vycházím také ze svého původního vzdělání (divadelní dramaturgie, divadelní věda a filozofie) a praxe v oblasti výtvarného a loutkového divadla, dramatické výchovy, vedení volnočasových aktivit, programů primární prevence a neformálního vzdělávání. 

Těším se na tvořivé partnerství na cestě uvědomování si vám vlastních zdrojů k obnovování rovnováhy a harmonie ve všech vztazích k lidskému i přírodnímu společenství, s úctou k jedinečné cestě každého z nás,
 
Kateřina Fojtíková
Háj ve Slezsku 
 
 

(foto  © Katka Skalíková)