O mně

Touha po celistvosti, harmonii a živosti mě učí otevírat se hlubší přítomnosti v každodenním žití, v těle, v tiché mysli i v dynamickém prožívání, ve chvílích skutečného setkání s druhými a s prostředím, které spoluutváříme, s přírodou. Zkoumání, jak se mohu cítit doma ve svém těle a prožívání, ve svých vztazích a činech, a také na Zemi, mě postupně přivedlo k provázení druhých lidí na jejich autonomní cestě sebepoznání a sebeléčení.

Vytvářím prostor, v němž můžete objevovat a rozvíjet svou jedinečnou tvořivost a tvůrčí jedinečnost, spojit se s vlastní sílou a odvahou svobodně se projevovat a přinášet své dary, růst po svém způsobu a ve svém rytmu. Společně můžeme hledat cesty, jak nacházet větší naplnění a porozumění ve vztazích, včetně vztahu k sobě samým. V pozorném a vědomém kontaktu můžeme zkoumat nové možnosti a zdroje k zvládání výzev tam, kde vás něco tíží, čelíte náročným situacím a potřebujete podporu ke změně. 

K podpoře prožívání a tvoření života v souladu s vaší podstatou a s vašimi hodnotami používám nástroje metody Vývojové proměny (dramaterapie a arteterapie), tvořivé léčení v přírodě, všímavost vůči vědomí těla a tělem prožívaného smyslu a orientaci na přijímající a skutečně přítomný vztah. 

V kreativní terapii směřující k hlubší práci na osobních tématech se opírám o sebezkušenostní výcvik v dramaterapii a arteterapii se zaměřením na metodu Vývojové proměny odborně garantovaný Institute for Developmental Transformations, New Haven, USA a profesní Asociací Dramaterapeutů ČR (absolvováno 700 hodin, pracuji pod supervizí). Vedu terapeutické skupiny v sociálních službách (klienti s duševním onemocněním, mentálním hendikepem, závislostmi, senioři, pečující o blízké se zdravotním znevýhodněním), podpůrné skupiny pro mladé lidi a individuální terapie pro veřejnost. Vzdělávám se v problematice individuace a psycho-spirituální krize, embodimentu (vědomého kontaktu s tělem a vtěleným smyslem) a léčení traumatu (a jeho mezigeneračního a kolektivního aspektu včetně environmentální změny).

Při práci s tělem vycházím ze zkušeností ze započatého dlouhodobého výcviku Biodynamické kraniosakrální terapie garantovaného International Institute for Craniosacral Balancing a kurzů na tělo orientovaných terapií (Biosyntéza, Somatic Experiencing, Feldenkrais, Taneční a pohybová terapie a koncept Embodimentu v kontextu dramaterapie a integrální perspektivy Thomase Hübla).

Lektoruju tvořivá setkávání, jež kombinují výtvarnou činnost, volnou hru a spontánní pohyb, tvůrčí psaní, divadelní cvičení aj. Čerpám ze svého původního vzdělání (divadelní dramaturgie, divadelní věda a filozofie), praxe v oblasti výtvarného a loutkového divadla, dramatické výchovy, vedení volnočasových aktivit, programů primární prevence a neformálního vzdělávání. 

V rámci seberozvojových a sebezkušenostních aktivit a programů provázím druhé při individuální či skupinové léčivé tvorbě v přírodě a při přechodových rituálech. Vycházím z dlouholeté osobní praxe s léčivými a evolučními nástroji vlastními duchovním tradicím kultur, jež žijí v souladu s přírodou a pěstují intimní vztah se vším živým.

Těším se na tvořivé partnerství na cestě uvědomování si vlastních zdrojů k obnovování rovnováhy a harmonie ve všech našich vztazích v lidském i více než lidském společenství, s úctou k jedinečné cestě každého z nás,
 
Kateřina Fojtíková
Háj ve Slezsku 
 
 

(foto  © Katka Skalíková)