Programy a setkávání

Cele v těle – plně v životě

seminář práce s tělesnými zdroji ve spolupráci s taneční a pohybovou terapeutkou a přírodní terapeutkou Miluškou Hazuchovou (1 – 2 dny)

Seminář nabízí zkušenost s jemnými respektujícími přístupy k práci s tělem prostřednictvím taneční a pohybové terapie, všímavosti k tělesnému prožívání a tvorby v přírodě. Cílem je posílit naše tělesné zdroje, schopnost sebepéče, seberegulace a soucitnějšího naslouchání sobě samým. Součástí je základní orientace v tématu traumatu, na které můžeme narážet při pokusech o prožívání hlubšího spojení se sebou, větší živosti, volnosti, radosti a seberealizaci. Kontakt s tělesným prožíváním a tělesnou inteligencí je předpokladem celistvějšího a přítomného bytí ve světě i důvěry ve vlastní vnímání a hodnoty.

Více o cílech vědomého bytí v těle najdete v rozhovoru pro inovativní vzdělávací projekt Inštitút Gaia v Bratislavě zde.

Aktivní naděje pro mne i pro svět

seminář k Metodě, která obnovuje spojení celoživotní aktivistky a eko filozofky Joanny Macyové  (1-4 dny)

Work that Reconnects sahá do hloubky k naší podstatě a obnovuje spojení se sebou a se světem, jehož jsme součástí. Vychází z filozofie hlubinné ekologie, angažovaného budhismu a systémové vědy. Inspiruje tisíce lidí po celém světě a probouzí srdce pro činy v zájmu života na Zemi, navzdory zhoršujícím se ekologickým a sociálním podmínkám. Základními pilíři jsou vděčnost, práce s bolestí světa, systémové myšlení a aktivní naděje. Metoda směřuje k posílení aktivního jednání ve světě a schopnosti sebepéče, která je k tomu potřebná a předchází vyhoření. Pomáhá nahlédnout bolest, kterou cítíme tváří v tvář utrpení, ať už osobního, sociálního či environmentálního, jako zdroj k novému pohledu na věc. Směřuje nás k nacházení podpory a spojenců pro tvořivý čin. 

Více informací můžete najít mj. v českém překladu Aktivní naděje nakladatelství Alferia.

(Semináře proběhly mj. pro Extinction Rebellion Slovakia‎ a další skupiny aktivistů a lidí, kteří hledají podobu činu, jenž chtějí přinášet světu. Vede je facilitátorka metody WTR, taneční a pohybová terapeutka a přírodní terapeutka Miluška Hazuchová, asistuji zde coby terapeutická podpora.

Slavnosti přírodních cyklů (vně i v mém nitru)

vyživení naší vnitřní divokosti a záměrů v souladu s přírodními procesy (2 – 4 hod)

Scházíme se v kruhu okolo ohně, abychom uctili náš aktuální proces a mohli jej reflektovat jak v širším poli zkušeností druhých tak v kontextu dění v přírodě. Širší pole vědomí nám pomáhá nahlédnout nově vlastní zkušenost, ocenit obohacující jedinečnost každého a tedy i tu svoji. Umožňuje nám také hlouběji prožít přítomnost a vyživit se intimní komunikací s naším prostředím, které přizýváme ke spolutvorbě. Učíme se respektovat cykličnost v našich životech, dát tomu, co je pro nás důležité, adekvátní prostor a čas. Vzájemnost lidského i přírodního společenství je tou nejpřirozenější podporou pro uchopení a realizaci záměrů, jež jsou v souladu s naší podstatou. Dodává nám také odvahu pohlédnout na návyky, jež nám stojí v cestě a odhodlat se ke krokům, jež vedou k jejich rozvolnění. Společně objevujeme vizi světa, ve kterém chceme žít a nacházíme nám přirozené nástroje, jak k němu přispět.

Přechodové rituály

na podporu při změnách, které hodláme vnést do svého života, nebo které nám život nachystal

Společně nacházíme Váš osobní nebo společný rituál, když potřebujete vnést do svého života změnu, něco překonat či se s něčím rozloučit. Smířit se, odpustit nebo oslavit, uzavřít jednu životní etapu a vykročit do nové. Může jít o požehnání novému vztahu či sňatku, novému místu k životu, vyvázání se ze starých pout a nefunkčních vztahů, rozloučení se s blízkým, který odešel, přivítání příchodu dítěte. S vděčností a uznáním uctíme to, co odchází a kus naší identity s tím spojené. S jejím odchodem můžeme prožívat smutek a potřebovat čas na truchlení. Pak lze přivítat to nové, které se může zrodit – nové obrazy o sobě, o světě, o naší cestě, novou inspiraci a záměr tvořit.

Prostor pro sebe a pro setkání

praxe laskavosti a všímavosti ve hře, v pohybu, tvorbě, sdílení i ztišení (2 – 4 hod, otevřená setkání)

Dát si p r o s t o r… O čem může být tvořit ho spolu a zároveň si ho dopřát pro sebe i mezi druhými? Být prostorem pro to, s čím potřebuji být právě TADY a TEĎ: ve svém těle, v jeho impulsu k pohybu i zastavení, v jeho vnímání prostředí a kontaktu. Dopřát si ztišení a přirozenost bytí sebou i v hravé výměně. Lépe poznat a uchopit, kde se v životě nacházíme a kam bychom rádi dál: v jednoduché výtvarné tvorbě, všímavosti ke svému prožívání a sdílení. Každý svým jedinečným způsobem podle aktuální potřeby a chuti tak, aby to mohla být oslava naší přirozenosti.

Více o aktivním naslouchání a léčivé komunikaci...

Růst spolu

osobnostně rozvojová uzavřená skupina pro dospělé (4 – 6 setkání x 3 hod)

pravidelná setkání se zaměřují na sebepéči a seberegulaci, rozvoj soucitu vůči sobě i druhým, a tedy emoční a sociální inteligence a kompetencí, posílení kreativity a pro-aktivního tvůrčího sebevyjádření vlastních hodnot a talentů 

Z čeho čerpám a v čem je má síla? Co ve mně chce růst a co už nepotřebuji zakoušet? Co si přeji pro sebe a co chci sdílet? Co se může stát, když spojíme své jedinečné dary a začneme tvořit? Jak léčivé může být naslouchat hluboce a celistvě sobě i zkušenosti druhých?

Uvolníme se do přítomnosti „tady a teď“, do plnější pozornosti vůči svému prožívání i tomu, co nám v interakci přinášejí druzí. Prostřednictvím volné hry a pohybu, výtvarné tvorby a hlubšího naslouchání sobě i druhým můžeme tvořivě zkoumat pro nás důležitá témata. Blíže nahlédneme na své potřeby a hodnoty, talenty a možná i křehkosti. Najdeme nové a hravé způsoby, jak si užít a sdílet svou jedinečnost i vzájemnost. Porosteme spolu a možná náš společný růst zasáhne náš život a naše vztahy za hranicí naší sdílené praxe.

(Program se realizoval pod názvem Seber se (be) v olomouckém Divadle na cucky ve spolupráci s dramaterapeutkou, divadelní lektorkou a rozhlasovou dramaturgyní Petrou Ševců.)

Pohni sebou a svět se přidá

program pro mládež směřující k podpoře sebedůvěry, zdravé komunikace a realizace ve světě (4 – 6 setkání x 3 hod)

Jak vyjádřit své myšlenky tak, aby sdělovaly to, co opravdu chceš?  Jak se projevit před ostatními bez rozpaků? Jak získat pro dobrou myšlenku další lidi? Umíš podpořit druhé, kteří mají podobné sny a cíle jako ty? Chceš objevovat, jak komunikovat respektujícím způsobem a zvládat konflikty? A k tomu se dobře pobavit?

Spolu s dalšími mladými lidmi ve stálé menší skupině budeme společně rozvíjet naše komunikační dovednosti a co nás zajímá prostřednictvím volné hry, improvizace, přirozeného pohybu, tvůrčího psaní a výtvarných prostředků. Nejde o to mít v těchto oblastech nějaké zkušenosti či dokonce zručnosti, ale chuť otevřít se novým možnostem s cílem něco se o sobě dozvědět, lépe se dorozumět s druhými a nacházet své místo ve světě. Budeme si vzájemnou podporou při objevování pro nás důležitých témat a při každém setkání znovu zjistit, jak se posouváme a jak se nám daří nové komunikační dovednosti a nápady přenášet do každodenního života. 

„Každá naše vize potřebuje to nejdůležitější: nás samotné.“

(Program se realizoval pod názvem Express Yourself v Galerii Plato v Ostravě 2019 – 2020.)

Tvořivá procházka

individuální či skupinová procházka v přírodě (2 – 3 hod)

Ladění se na tělesné prožívání, aktivování smyslů a vnímání živlů ve svém těle a v přírodě. Příroda jako zrcadlo našich niterných procesů (pro dospělé) nebo místo hry, tvořivosti a hlubšího spojení s prostředím (pro děti). Uvědomění si zdrojů, které v těle a přírodě máme. Piknik s divokým bejlím i oslava všech našich vztahů v síti života a přírody. 

(Procházky se realizovaly mj. v Háji ve Slezsku pro kreativní kempy ostravské galerie PLATO, 2020 a v různých prostředích při individuálním provázení.)