Společná setkávání

ARTETERAPEUTICKÉ / DRAMATERAPEUTICKÉ PODPŮRNÉ SKUPINY 

uzavřená pravidelná setkávání s metodou Vývojové proměny

obvykle 10 – 12 setkání po 90 – 120 min. při frekvenci 1x týdně či 1x za 14 dnů, na které lze v případě potřeby navázat

vedení arteterapeutické skupiny pro 5 – 10 účastníků: 1500 Kč / 90 min + cestovné (v honoráři je zahrnuto vedení, supervize, výtvarný materiál); vedení dramaterapeutické skupiny pro 5 – 14 účastníků: 2550 Kč / 90 min (honorář pro 2 terapeutky, příplatek na průběžnou supervizi) + příspěvek na materiál a cestovné 

Dramaterapeutické a arteterapeutické skupiny (někdy i individuály) jsem vedla především v sociálních službách (terapeutická komunita Slezské diakonie pro mladé závislé, FOR HELP – Autismus – děti s PAS a jejich rodinní příslušníci, Divadlo s pasáže – herci s mentálním hendikepem, Svépomocná společnost Mlýnek a Práh, jižní Morava – klienti s duševním onemocněním, Domov seniorů Ludmila), dále to byly podpůrné skupiny pro veřejnost (galerie PLATO v Ostravě – středoškolští studenti, Dramacentrum v Olomouci – vysokoškolští studenti). 

 
LÉČIVÉ NASLOUCHÁNÍ SOBĚ A DRUHÝM
 
Otevřená setkávání k 2 – 3. hodinové praxe laskavosti a všímavosti v komunikaci, inspirovaná transparentní komunikací Thomase Hübla
 
– Vyladění se na sebe v pohybu či bez, jak si kdo přeje, se záměrem ukotvit se v těle a v aktuálním prožívání, možná i v opatrném kontaktu a interakci
– Krátké sdílení toho, co je pro nás aktuální
– Představení principů komunikace, které pro náš záměr budou podporující
– Asi hodina spontánního sdílení a hlubokého naslouchání v kruhu, tak jak se samo bude vyjevovat a přinášet skrze rezonance v těle a prožívání
– Opětovné ukotvení celého zážitku v těle, někdy v jednoduché tvorbě – otisku, který nám pomůže integrovat a zachytit novou sebezkušenost
 
k principům vědomé komunikace viz https://vesvemzivlu.cz/category/inspirace/
 

RŮST SPOLU

osobnostně rozvojová skupina pro dospělé

pravidelná setkání na 1,5 – 3 hod se zaměřují na sebepéči a seberegulaci, rozvoj soucitu vůči sobě i druhým, a tedy emoční a sociální inteligence a kompetencí, posílení kreativity a pro-aktivního tvůrčího sebevyjádření vlastních hodnot a talentů 

Z čeho čerpám a v čem je má síla?
Co ve mně chce růst a co už nepotřebuji zakoušet?
Co si přeji pro sebe a co chci sdílet?
Co se může stát, když spojíme své jedinečné dary a začneme tvořit?
Jak léčivé může být naslouchat hluboce a celistvě sobě i zkušenosti druhých?
 
Uvolníme se do přítomnosti “tady a teď”, do plnější pozornosti vůči svému prožívání i tomu, co nám v interakci přinášejí druzí. Prostřednictvím volné hry a pohybu, výtvarné tvorby a hlubšího naslouchání sobě i druhým můžeme tvořivě zkoumat pro nás důležitá témata. Blíže nahlédneme na své potřeby a hodnoty, talenty a možná i křehkosti. Najdeme nové a hravé způsoby, jak si užít a sdílet svou jedinečnost i vzájemnost. Porosteme spolu a možná náš společný růst zasáhne náš život a naše vztahy za hranicí naší sdílené praxe. 
 
(Program se bude realizovat ve spolupráci s dramaterapeutkou, divadelní lektorkou a rozhlasovou dramaturgyní Petrou Ševců v olomouckém Divadle na cucky.)

S DŮVĚROU V SEBE

program pro mládež směřující k podpoře sebedůvěry, zdravé komunikace a realizace ve světě

pravidelná setkání na 1,5 – 3 hod nebo 6 hodinový program

Jak vyjádřit své myšlenky tak, aby sdělovaly to, co opravdu chceš?  Jak se projevit před ostatními bez rozpaků? Jak získat pro dobrou myšlenku další lidi? Umíš podpořit druhé, kteří mají podobné sny a cíle jako ty? Chceš objevovat, jak komunikovat respektujícím způsobem a zvládat konflikty? A k tomu se dobře pobavit?

Spolu s dalšími mladými lidmi ve stálé menší skupině budeme společně rozvíjet naše komunikační dovednosti a co nás zajímá prostřednictvím volné hry, improvizace, přirozeného pohybu, tvůrčího psaní a výtvarných prostředků. Nejde o to mít v těchto oblastech nějaké zkušenosti či dokonce zručnosti, ale chuť otevřít se novým možnostem s cílem něco se o sobě dozvědět, lépe se dorozumět s druhými a nacházet své místo ve světě. Budeme si vzájemnou podporou při objevování pro nás důležitých témat a při každém setkání znovu zjistit, jak se posouváme a jak se nám daří nové komunikační dovednosti a nápady přenášet do každodenního života. 

“Každá naše vize potřebuje to nejdůležitější: nás samotné.”

(Program 6 setkání po 3 hodinách se realizoval pod názvem Express Yourself v Galerii Plato v Ostravě 2019 – 2020.)

TVOŘIVÁ PROCHÁZKA

individuální 1,5 – 2 hod či skupinová (všeho věku) 3 hod v Háji ve Slezsku nebo dle domluvy

Ladění se na tělesné prožívání, aktivování smyslů a vnímání živlů ve svém těle a v přírodě. Příroda jako zrcadlo našich niterných procesů (pro dospělé) nebo místo hry, tvořivosti a hlubšího spojení s prostředím (pro děti). Uvědomění si zdrojů, které v těle a přírodě máme. Piknik s divokým bejlím i oslava všech našich vztahů v síti života a přírody. 

(Procházky se realizovaly mj. v Háji ve Slezsku pro kreativní kempy ostravské galerie PLATO, 2020 a v různých prostředích podle výběru účastníků individuálních provázení.)

EMBODIMENT – plné bytí v těle

1 – 2 denní seminář, ve spolupráci s taneční a pohybovou terapeutkou a ekopedagožkou Miluškou Hazuchovou, se věnuje práci se zdroji a seberegulaci. Kontakt s tělesným prožíváním a tělesnou inteligencí je předpokladem celistvějšího a přítomného bytí ve světě. Nabízí zkušenost s jemnými a respektujícími přístupy k práci s tělem prostřednictvím taneční a pohybové terapie, všímavosti k tělesnému prožívání a tvoření a kontaktu s přírodou. Orientuje v tématu traumatu (vývojového, vztahového, mezigeneračního a šokového), na které můžeme narážet při pokusech o prožívání hlubšího spojení se sebou, větší živosti, volnosti, radosti a seberealizaci. Cílem je posílit schopnost sebepéče a laskavého a soucitnějšího naslouchání při kontaktu se sebou. 
 
Společná, a přitom pro každého hluboce osobní, cesta do těla, k sobě. S novou zvědavostí můžeme objevovat na vlastní kůži, kým jsme a jak se máme. A to tady a teď, v každé chvíli. 
Zpomalíme a zaposloucháme se soucitně do příběhů, jež naše tělo vypráví – pocitem, vjemem, tancem, zvukem, dotekem, kontaktem … Prožijeme vděčnost za „bytí (nejen) tělem“ a vědomě uchopíme sílu propojení s tělem, která je darem pro nás i pro druhé. Setkáme se hlouběji také s přírodou – naším širším tělem a domovem. Prozkoumáme, co nám toto setkání dává a co my můžeme darovat světu kolem.
 
Co vám seminář přinese: zlepšení pozornosti – schopnost být “tady a teď” / zlepšení schopnosti vnímat své tělo a své prožívání / zklidnění a zmírnění stresové zátěže / uvolnění napětí / snížení úzkostných projevů / posílení a podporu – tělo jako náš zdroj / rozvoj tělesné, emoční a sociální inteligence / laskavost vůči sobě, svému tělu a svému prožívání / propojení s přírodou i vesmírem / posílení k tvořivému vyjádření ve světě
 
(Seminář se realizoval pro inovativní vzdělávací projekt Inštitút Gaia v Bratislavě a v osobnostně rozvojovém centru V kruhu v Bílých Karpatech.)

AKTIVNÍ NADĚJE

1 – 2 denní seminář taneční a pohybové terapeutky a ekopedagožky Milušky Hazuchové, na kterém asistuji jako terapeutická podpora, staví na Metodě, která obnovuje spojení celoživotní aktivistky, systémové vědkyně a eko filozofky Joanny Macyové v kombinaci s prostředky taneční a pohybové terapie, arteterapie a terapie v přírodě.
 
Směřuje k posílení aktivního jednání ve světě a schopnosti sebepéče, která je k tomu potřebná a předchází vyhoření. Pomáhá nahlédnout bolest, kterou cítíme tváří v tvář utrpení, ať už osobního nebo sociálního či devastaci přírody, jako zdroj k novému celistvějšímu pohledu na věc a nalezení podpory a spojenců pro tvořivý čin. 
 
Transformační cesta naplněná vděčností, úctou k bolesti a vzájemným propojením. Uchopíme vlastní sílu, abychom mohli přispět k tvorbě lepšího světa. Objevíme nám přirozené zdroje a dary, jež máme stále k dispozici.

Work that Reconnects sahá do hloubky k naší podstatě a obnovuje spojení se sebou a se světem, jehož jsme součástí. Vychází z filozofie hlubinné ekologie, angažovaného budhismu a systémové vědy. Inspiruje tisíce lidí po celém světě a probouzí srdce pro činy v zájmu života na Zemi, navzdory zhoršujícím se ekologickým a sociálním podmínkám. Základními pilíři jsou vděčnost, práce s bolestí světa, systémové myšlení a aktivní naděje. 

více info: www.tanecvnas.cz;  www.workthatreconnects.org; český překlad Aktivní naděje: https://www.alferia.cz/aktivni-nadeje/

(Semináře proběhly mj. pro Extinction Rebellion Slovakia‎ a další skupiny aktivistů nebo lidí, kteří hledají podobu činu, který chtějí přinášet světu.)

TANEC SÍLY – cyklus sebepoznávacích cest v spontánním tanci

2 hodinová setkávání v tanci

Tančíme svobodně a komunikujeme tak s vědomím a moudrostí vlastního těla, s životodárnými principy, které jej utvářejí stejně jako vše “vně”. Hudebnice citlivě reagují na naše projevy, podporují spontánní vyjádření, slovo provází vnitřní tělesnou imaginací a zvědomováním těla v jeho síle a radosti z pohybu, dynamiky, rytmu, zkrátka z vlastní živosti. V bdělé přítomnosti sobě samým nacházíme vlastní odpovědi, výživu, smíření a přijetí i jasný záměr a tvořivou jiskru, jež nám prosvětlí každodenní pouť. A také radost ze vzájemného plynutí, inspiraci a objevy v kontaktu s dalšími tanečníky a silou kruhu.

(Cyklus 6 dvouhodinových setkání se realizoval v opavském HOLOSU za spolupráce muzikoterapeutky, výtvarnice a terapeutky transpersonální terapie Jany Vysoudilové).

“Ráda bych ještě jednou poděkovala za možnost pobýt a sdílet (se) v kruhu podobně naladěných tanečníků. Úžasné vedení, hudba, tanec, propojení, zpěv, živly aj., mě naplnilo radostí, že se něco tak přirozeného děje i tady u nás. A to díky Vám. Cítila jsem, jak se společným tvořením mění minimálně nejbližší okolí a také cesta domů – jen pár minut pěšky – byla v nové atmosféře. Ráda bych vyjádřila tímto aspoň minimální vděčnost, byť se mi to slovy přesně nedaří uchopit.”  Zdeňka, taneční terapeutka, masérka a pedagožka