EMBODIMENT – plné bytí v těle

1 – 2 denní seminář práce s tělesnými zdroji ve spolupráci s taneční a pohybovou terapeutkou a ekopedagožkou Miluškou Hazuchovou

Seminář nabízí zkušenost s jemnými respektujícími přístupy k práci s tělem prostřednictvím taneční a pohybové terapie, všímavosti k tělesnému prožívání a tvorby v přírodě. Cílem je posílit naše tělesné zdroje, schopnost sebepéče, seberegulace a soucitnějšího naslouchání sobě samým. Součástí je základní orientace v tématu traumatu, na které můžeme narážet při pokusech o prožívání hlubšího spojení se sebou, větší živosti, volnosti, radosti a seberealizaci. Kontakt s tělesným prožíváním a tělesnou inteligencí je předpokladem celistvějšího a přítomného bytí ve světě i důvěry ve vlastní vnímání a hodnoty.

Více o tom, k čemu chceme seminářem přispět, najdete v rozhovoru pro inovativní vzdělávací projekt Inštitút Gaia v Bratislavě zde.

AKTIVNÍ NADĚJE pro mě i pro svět

1 – 2 denní seminář taneční a pohybové terapeutky a ekopedagožky Milušky Hazuchové, na kterém asistuji jako terapeutická podpora, staví na Metodě, která obnovuje spojení celoživotní aktivistky a eko filozofky Joanny Macyové 

Work that Reconnects sahá do hloubky k naší podstatě a obnovuje spojení se sebou a se světem, jehož jsme součástí. Vychází z filozofie hlubinné ekologie, angažovaného budhismu a systémové vědy. Inspiruje tisíce lidí po celém světě a probouzí srdce pro činy v zájmu života na Zemi, navzdory zhoršujícím se ekologickým a sociálním podmínkám. Základními pilíři jsou vděčnost, práce s bolestí světa, systémové myšlení a aktivní naděje. Metoda směřuje k posílení aktivního jednání ve světě a schopnosti sebepéče, která je k tomu potřebná a předchází vyhoření. Pomáhá nahlédnout bolest, kterou cítíme tváří v tvář utrpení, ať už osobního, sociálního či environmentálního, jako zdroj k novému pohledu na věc. Směřuje nás k nacházení podpory a spojenců pro tvořivý čin. 

Více informací můžete najít mj. v českém překladu Aktivní naděje nakladatelství Alferia.

(Semináře proběhly mj. pro Extinction Rebellion Slovakia‎ a další skupiny aktivistů nebo lidí, kteří hledají podobu činu, který chtějí přinášet světu.)

SLAVNOSTI PŘÍRODNÍCH CYKLŮ (vně i v mém nitru)

večerní vyživení naší vnitřní divokosti i lidských záměrů sílami přírodních procesů

Scházíme se v kruhu okolo ohně, abychom uctili náš aktuální proces a mohli jej reflektovat jak v širším poli zkušeností druhých tak v kontextu dění v přírodě. Širší pole vědomí nám pomáhá nahlédnout nově vlastní zkušenost, ocenit obohacující jedinečnost každého a tedy i tu svoji. Umožňuje nám také hlouběji prožít přítomnost a vyživit se intimní komunikací s naším prostředím, které přizýváme ke spolutvorbě. Učíme se respektovat cykličnost v našich životech, dát tomu, co je pro nás důležité, relevantní prostor a čas. Vzájemnost lidského i přírodního společenství je tou nejpřirozenější podporou pro uchopení a realizaci záměrů, jež jsou v souladu s naší podstatou. Je také zdrojem odvahy pohlédnout na návyky, jež nám stojí v cestě a odhodlat se ke krokům, jež vedou k jejich rozvolnění. Společně objevujeme vizi světa, ve kterém chceme žít a nacházíme nám přirozené nástroje, jak k němu přispět.

PŘECHODOVÉ RITUÁLY

na podporu při změnách, které hodláme vnést do svého života, nebo které nám život nachystal

Společně nacházíme Váš osobní nebo společný rituál, když potřebujete vnést do svého života změnu, něco překonat či se s něčím rozloučit, smířit, odpustit nebo oslavit. Může jít o požehnání novému vztahu či sňatku, novému místu k životu, vyvázání se ze starých pout a nefunkčních vztahů, rozloučení se s blízkým, který odešel, přivítání příchodu dítěte, uzavření nějaké životní etapy a vkročení do nové. S vděčností a uznáním uctíme to, co odchází a kus naší identity s tím spojené, s jejímž odchodem můžeme prožívat smutek a potřebovat čas na truchlení. A přivítáme to nové, co se může zrodit – nové obrazy o sobě, o světě, o naší cestě, novou inspiraci a záměr tvořit.

LÉČIVÉ a HRAVÉ NASLOUCHÁNÍ SOBĚ a DRUHÝM
 
Otevřená setkávání (1,5 – 2 hod) praxe laskavosti a všímavosti ve hře, v pohybu, sdílení a ztišení 
 
Nacházení vlastních zdrojů energie díky uvolnění, ztišení a následování impulsů svého těla a prožívání. Objevování společného prostoru, setkání a přirozeného sebevyjádření v interakci prostřednictvím improvizované hry, pohybu a hlasu. Někdy také s otiskem prožitého v jednoduché výtvarné tvorbě. Každý svým jedinečným způsobem podle aktuální potřeby a chuti.
 

RŮST SPOLU

osobnostně rozvojová skupina pro dospělé

pravidelná setkání na 2 – 3 hod se zaměřují na sebepéči a seberegulaci, rozvoj soucitu vůči sobě i druhým, a tedy emoční a sociální inteligence a kompetencí, posílení kreativity a pro-aktivního tvůrčího sebevyjádření vlastních hodnot a talentů 

Z čeho čerpám a v čem je má síla?
Co ve mně chce růst a co už nepotřebuji zakoušet?
Co si přeji pro sebe a co chci sdílet?
Co se může stát, když spojíme své jedinečné dary a začneme tvořit?
Jak léčivé může být naslouchat hluboce a celistvě sobě i zkušenosti druhých?
 
Uvolníme se do přítomnosti “tady a teď”, do plnější pozornosti vůči svému prožívání i tomu, co nám v interakci přinášejí druzí. Prostřednictvím volné hry a pohybu, výtvarné tvorby a hlubšího naslouchání sobě i druhým můžeme tvořivě zkoumat pro nás důležitá témata. Blíže nahlédneme na své potřeby a hodnoty, talenty a možná i křehkosti. Najdeme nové a hravé způsoby, jak si užít a sdílet svou jedinečnost i vzájemnost. Porosteme spolu a možná náš společný růst zasáhne náš život a naše vztahy za hranicí naší sdílené praxe. 
 
(Program se bude realizovat ve spolupráci s dramaterapeutkou, divadelní lektorkou a rozhlasovou dramaturgyní Petrou Ševců v olomouckém Divadle na cucky.)
 
 

S DŮVĚROU V SEBE

program pro mládež směřující k podpoře sebedůvěry, zdravé komunikace a realizace ve světě

pravidelná setkání na 1,5 – 3 hod nebo 6 hodinový program

Jak vyjádřit své myšlenky tak, aby sdělovaly to, co opravdu chceš?  Jak se projevit před ostatními bez rozpaků? Jak získat pro dobrou myšlenku další lidi? Umíš podpořit druhé, kteří mají podobné sny a cíle jako ty? Chceš objevovat, jak komunikovat respektujícím způsobem a zvládat konflikty? A k tomu se dobře pobavit?

Spolu s dalšími mladými lidmi ve stálé menší skupině budeme společně rozvíjet naše komunikační dovednosti a co nás zajímá prostřednictvím volné hry, improvizace, přirozeného pohybu, tvůrčího psaní a výtvarných prostředků. Nejde o to mít v těchto oblastech nějaké zkušenosti či dokonce zručnosti, ale chuť otevřít se novým možnostem s cílem něco se o sobě dozvědět, lépe se dorozumět s druhými a nacházet své místo ve světě. Budeme si vzájemnou podporou při objevování pro nás důležitých témat a při každém setkání znovu zjistit, jak se posouváme a jak se nám daří nové komunikační dovednosti a nápady přenášet do každodenního života. 

“Každá naše vize potřebuje to nejdůležitější: nás samotné.”

(Program 6 setkání po 3 hodinách se realizoval pod názvem Express Yourself v Galerii Plato v Ostravě 2019 – 2020.)

TVOŘIVÁ PROCHÁZKA

individuální 1,5 – 2 hod či skupinová (všeho věku) 3 hod v Háji ve Slezsku nebo dle domluvy

Ladění se na tělesné prožívání, aktivování smyslů a vnímání živlů ve svém těle a v přírodě. Příroda jako zrcadlo našich niterných procesů (pro dospělé) nebo místo hry, tvořivosti a hlubšího spojení s prostředím (pro děti). Uvědomění si zdrojů, které v těle a přírodě máme. Piknik s divokým bejlím i oslava všech našich vztahů v síti života a přírody. 

(Procházky se realizovaly mj. v Háji ve Slezsku pro kreativní kempy ostravské galerie PLATO, 2020 a v různých prostředích podle výběru účastníků individuálních provázení.)