Individuální provázení

Kraniosakrální osteopatie a biodynamika

celostní harmonizace, uvolňování bloků fyzického i psychického systému a podpora přirozených uzdravujících sil

Kraniosakrální terapie oslovuje celostně náš organismus, jeho fyzickou i psychickou rovinu, prostřednictvím regulace jemným dotekem. Pracuje na rovině centrálního nervového systému, tkání, pojiv, tělních tekutin (krve, mozkomišního moku, tekutin ve fasciích) a kostí. Všechny tělesné struktury jsou v našem těle dokonale propojené a blok na jakékoli z nich ovlivňuje fungování celého systému. Tyto bloky také mnohdy souvisí s vzorci našeho emočního prožívání a traumaty. Společně s uvolněním těla se vybíjí i emoční náboj. Dostává se do vědomí a může být integrován.

Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lehátku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci léčivých sil, které jsou systému přirozené. Terapie obvykle s úvodním rozhovorem i závěrečnou reflexí trvá 75 minut.

Více o kraniosakrální terapii

Integrace tělesného a emočního prožívání

verbální provázení orientované na posílení zdrojů k naplněnému životu a uvolňování vzorců vývojového a vztahového traumatu

Při zpomalení a účastném naslouchání si všímáte emočního a tělesného prožívání, které doprovází mentální procesy. Objevujete tak zdroje, které pro žádaný posun máte i vnitřní překážky, které vám stojí v cestě. Rozpoznáváte sebezáchovné strategie, jež jste rozvinuli na základě nepřijetí v nejbližších vztazích a převzali je za své. Posilujete spojení se sebou a soucit k sobě a dovolíte tak odmítaným emocím, aby vám pomohly odhalit vaše skutečné potřeby. Vitalita, kterou tělo ožívá při zpracovávání truchlení a hněvu z minulosti, je vám pak k dispozici pro tvorbu v různých oblastech života. Nacházíte lepší sebeobraz a schopnost sebepéče i hlubší intimitu a spokojenost ve vztazích.

Verbální provázení vychází z Neuroafektivního vztahového modelu a Focusingu. Slouží k orientaci při práci s tělem, kdy se uvolňuje emoční náboj a s ním i prostor pro transformaci nebo jako krátkodobá podpora pro zorientování se ve vašich tématech (zhruba 1 – 5 sezení).

Individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem

ke změně s hravostí a tvořivostí

Hra je způsob, jakým jsme se v dětství přirozeně učili a rozvíjeli, poznávali sebe a svět, navazovali vztahy s druhými. Hravost je nám přirozená, byla tu dřív než slovo a konceptuální myšlení, zapojuje nás celistvě – naše tělo, emoce, vztahování se. Bez zvídavosti, svobody a tvořivosti nemůžeme objevit nové možnosti a něco změnit.

Metoda Vývojové proměny nabízí podívat se na svá témata a možnosti růstu prostřednictvím volné hry. Spontánní impuls k pohybu a jednání přináší asociace, role a situace, které jsou metaforou toho, jak v životě jednáte a interagujete. Díky odstupu, který metafora nabízí, můžete zkoumat s hravostí jak to, co vás tlačí, tak i vaše silné stránky. Objevujete nový náhled a můžete bezprostředně (a přímo v těle) testovat v kontaktu s terapeutem, jak chcete věci měnit. Posilujete svou tvořivost, autentické sebevyjádření, schopnost se vztahovat k druhým. Hlouběji se poznáváte a uvolňujete úzkost z proměnlivosti a nestability, které život a vztahy přinášejí.

Individuální dramaterapie je vhodná pro děti, dospívající i dospělé, kteří se chtějí do hledání nových cest zapojit celistvě i se svým tělem. Dle potřeby ji lze doplnit o arteterapeutické části, kdy se prožitek z interakce a pohybu zpracovává ve výtvarné tvorbě. Terapie předpokládá dlouhodobější pravidelnou práci, ideálně 1x týdně či 1x 14. dní. Pro začátek se doporučuje absolvovat 3 – 5 setkání (po 50ti minutách) pro ujasnění zakázky a seznámení se s metodou.

Více o dramaterapii

Mapování zdrojů a podpora záměru v přírodě

obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem v přírodě

Když se ponoříme do hluboké přítomnosti a nasloucháme sami sobě, vnímáme, jak nás všechny naše části “duše-tělo-prožívání-mysl” provází. Naše různorodé symptomy vypovídají často o tomtéž a poukazují na obraz, který chceme ztělesnit. Odvaha a jistota to udělat vycházejí z ukotvení v hluboce procítěné vnitřní pravdě. Příroda nám k takovému procesu může být skvělým partnerem a laskavou náručí.

Při provázení v přírodě a při přechodových rituálech vycházím z naslouchání
vám, kteří přicházíte i celkové konstelaci a časoprostoru našeho setkání.
Doprovázím vás tam, kde se cítíte zváni, kam vás to vede. Sledujeme, čeho si
všímáte a asociací, které to přináší. A také, jak to rezonuje ve vašem těle.
Smyslové vjemy, pocity, obrazy, kousky příběhů a intuitivních vhledů začínají
tvořit mozaiku něčeho nového. Můžeme rozvíjet váš prožitek hravou tvorbou,
která je vám blízká. Ať už je to pohyb, spontánní tanec, výtvarné tvoření v
přírodě, psaní, uvolnění hlasu, zpěv. Nebo je vám blízké propojení s přírodou
v kole živlů. Tvoříte svůj osobní rituál. Dáváte do pohybu svůj svět,
ujasňujete si záměry a čerpáte ze svých zdrojů.

Obvykle potřebujeme 2 – 3 hodiny na cestu přírodou nebo u ohně. Samotné cestě předchází hodinové setkání pro orientaci ve vašem tématu a domluvu. (viz Integrace tělesného a emočního prožívání).

Více o tvorbě v přírodě