Individuální provázení

KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE A BIODYNAMIKA

celostní harmonizace, uvolňování bloků fyzického i psychického systému a podpora přirozených uzdravujících sil

Kraniosakrální terapie oslovuje celostně náš organismus, jeho fyzickou, psychickou i mentální rovinu, prostřednictvím jemné neinvazivní práce s tělem. Pracuje na rovině centrálního nervového systému, tkání, pojiv, tělních tekutin (krve, mozkomišního moku, tekutin ve fasciích) a kostí. Všechny zmíněné tělesné struktury jsou v našem těle dokonale propojené a blok na jakékoli z nich ovlivňuje fungování celého systému. Tyto bloky také mnohdy souvisí s vzorci našeho emočního prožívání a traumaty. Díky orientaci na projev přirozených životních sil, které naše tělo stvořily, udržují a ozdravují, se mohou tělesné struktury i psychické funkce vracet do rovnováhy.

Kraniosakrální terapie se věnuje potížím způsobeným prenatálním, porodním či šokovým traumatem a široké škále akutních i chronických potíží. Zmírňuje bolesti a napětí, léčí některé projevy vrozených či úrazy způsobených deformací mj. v oblasti páteře (skoliózy), zlepšuje hybnost při zatížení páteře a kloubů, uvolňuje pohyb lebečních a pánevních kostí. Uvolňuje dutiny a oblast uší, očí, nosu, zlepšuje naše smyslové vnímání, ulevuje při alergiích, astmatu, závratích, tinitu. Uvádí do rovnováhy fungování centrálního nervového systému (mozek, mícha, mozkové tenzní membrány, nervy, distribuce a drenáž mozkomišního moku), často tedy pomáhá při autoimunitních onemocněních, nervových poruchách, potížích s intoxikací organismu, stresu (např. při roztroušené skleróze, autismu, psychických onemocněních a depresích, ADHD a poruchách pozornosti, paměti, při Alzheimeru, nespavosti, migrénách, zapálení trojklanného nervu aj.) Reguluje také hormonální, vylučovací a trávicí systém, stimuluje imunitu. 

Kraniosakrální terapie se využívá často jako tzv. doplňková terapie při spolupráci s další zdravotnickou péčí (v západní Evropě je běžnou službou zdravotnických zařízení a je hrazena zdravotními pojišťovnami), jež napomáhá účinnější regeneraci při léčení fyzických potíží i k integraci psychických procesů. Stává se, že dokáže zmírnit těžkosti i tam, kde už žádné fyzické mechanické zásahy nepomáhají, neboť terapie se řídí vlastní moudrostí těla, jeho rytmem a časováním a jemu vlastní cestou ke zdraví. (Systém ví, co potřebuje a zná cestu. V kraniosakrální biodynamice se tomu říká “vrozený plán léčení”.) Pro svou jemnost a respekt vůči procesům, které v těle přirozeně probíhají, je vítanou podporou při prenatální a porodní péčí, první dny po příchodu na svět i během posledních dnů na odchodu ze světa.

Díky prohloubenému kontaktu s tělesným prožíváním, plnějšímu ukotvení v těle a uvolňování otisků traumatu v těle, přispívá kraniosakrální terapie ke kultivaci většího pokoje, jasnosti a soucitu se sebou v každodenním životě. Pomáhá posílit spojení s naší jedinečností i univerzální podstatou, jež je základem zdraví na úrovni těla, emocí a mentální i duchovní orientace.

Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lůžku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci léčivých sil přirozených klientovu systému.

Závazně ctím etický kodex a profesní standardy České kraniosakrální asociace.

INTEGRACE TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ 

verbální provázení orientované na uvolňování vzorců vývojového a vztahového traumatu a nacházení síly pro naplněný život

K naplněnému životu a rozvoji našeho potenciálu patří hluboké spojení se sebou a druhými, vyladění na své potřeby, respektování vlastní autenticity a autonomie a kapacita důvěřovat, milovat a přijímat lásku. Tato “umění” jsou naším přirozeným právem, ale jen málo z nás je mohlo všechny plně zažívat a rozvíjet při získávání prvních zkušeností se světem. Většinou si neseme zranění v jedné nebo více z těchto oblastí a na jejich základě také nevědomá přesvědčení o sobě a o světě, jež významně ovlivňují kvalitu našeho života: naši schopnost sebepřijetí, péče o sebe, sebeprosazení a svobodného realizování svých darů ve světě, definování zdravých hranic i schopnost utvářet zdravé vztahy a prožívat intimitu.

K symptomům raných vývojových a vztahových traumat patří tzv. “toxický stud”, pocit viny v podstatě již za svou samotnou existenci či potřeby, vlastní vůli či zranitelnost, intimitu. Jsme přesvědčeni, že je s námi něco špatně, jsme nějak “vadní”, nemáme své místo ve světě, nejsme hodni dobrých vztahů a naše dary a talenty jsou bezcenné. Můžeme sabotovat vlastní možnosti a obracet svou sílu proti sobě samým či v domnělé obraně proti druhým. Nebo žijeme realitu, v níž se nedá nikomu věřit a je lépe si držet druhé od těla a mít je pod kontrolou, aby už nám nikdo nemohl ublížit.

Cesta z tohoto utrpení vede přes budování soucitnějšího a laskavějšího vztahu k sobě samým. Každý vztah vyžaduje péči, pozornost, čas a prostor. S tím nejdůležitějším parťákem vašeho života, kterým jste vy sami, to není jinak. Součástí léčivého procesu je prohlubující kapacita se cítit – být se sebou “tady a teď”, se všemi rozporuplnými pocity, které vycházejí na povrch. Dát prostor doznít emocím, které jsme jako děti neměli kapacitu zpracovat, protože byly tak zahlcující. Byly ohrožující pro nás i pro primární vztahovou vazbu s tím, kdo o nás pečoval – a na něm záviselo naše přežití. V rámci zachování životně důležitého vztahu jsme se museli disociovat, oddělit od své bolesti, hněvu i živosti. Byla to inteligentní reakce našeho nervového systému, která nám pomohla přežít a díky ní jsme stále tady. Je třeba ji uctít, ale také rozpoznat, že si vyžádala daň oddělení se od našeho prožívání a schopnosti se cítit. Dobrá zpráva je, že náš dospělý nervový systém už tu kapacitu zpracovat emoce má a máme už také nějaké zkušenosti a náhled na vlastní možnosti udělat změnu.

Máme zdroje vykročit do neznáma a vystoupit ze strachu, co se stane, když se budeme cítit, svobodně se projevovat, třeba i protestovat a hněvat; když si dovolíme blízkost nebo se naopak vymezíme tam, kde je to potřebné. Objevíme naši kapacitu se za sebe postavit a aktivně jednat ve svůj prospěch. Dokážeme převzít zodpovědnost za náš vliv na to, jak tvoříme svůj život a své vztahy. Sílu, kterou jsme používali k ochraně svých zraněných částí, vneseme do radostnější tvorby.

Verbální provázení drží čas a prostor, ve kterém se taková změna může udát. Při zpomalení a účastném naslouchání sobě samým “tady a teď” si všímáte vašeho emočního i tělesného prožívání, asociovaných obrazů, myšlenek, vzpomínek i nových náhledů a zdrojů síly, které již máte k dispozici. Posilujete spojení s vlastním vnitřním kompasem k orientaci ve svém prožívání, ve vztazích, v každodenních interakcích. Ukotvujete se pevněji ve svém těle a schopnosti jednat. Posíleni a se stabilnějšími “základy” objevujete nová a tvořivá řešení. Ohleduplně a ve svém rytmu uvolňujete napětí a tlaky jak v těle, tak v zahlcené mysli i návyk na zacyklení v jistém typu emočního prožívání. Nacházíte nový smysl a sílu utvářet svou další cestu v souladu s novou identitou, již objevujete.

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem

léčení hravostí a tvořivostí

Hravost a zkoumání skrze spontánní tvorbu jsou nám všem přirozené zdroje, které nás vracejí k rezervoárům vnitřní síly, živoucí energie, schopnosti radovat se ze života, tvořivě přistupovat k těžkostem a objevovat netušené možnosti. Objevujeme nové způsoby, jak naslouchat sobě a zároveň komunikovat s druhými, znovu se poznáváme z nových úhlů pohledu a díky hlubšímu spojení se svým prožíváním nacházíme více stability i v nejistých vodách. Tělo ožívá volným pohybem a jednáním a naše impulsy a emoce se mohou svobodně vyjádřit, naše smysly a tvořivost se pouští na objevnou cestu v kontaktu s výtvarným materiálem. V podporujícím a přítomném kontaktu s druhým (s terapeutem v individuálním setkávání) či druhými (se skupinou) se pak nemusíme bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení. Uctíme-li s s laskavostí i hravostí rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.

Vývojové proměny (dramaterapeutická metoda) se nesoustředí výhradně na problém, ale na celistvé pojetí sebe sama, svobodný tvořivý projev, zvědomování vlastních zdrojů, talentů, potřeb a motivací. V hravém náhledu pomáhají přijmout fakt, že všichni máme svá zranění a slabosti, ale také nástroje, jak díky nim můžeme růst. Prohlubují kontakt s tělem, prožíváním, potřebami, vlastní křehkostí i silou a právě hlubší sebepoznání nám dává větší stabilitu, neboť víme, na co se v sobě můžeme spolehnout. Podporují zdravou sebedůvěru, zdravou komunikaci a utváření vztahů ve větší intimitě a autenticitě.

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež umožňuje vytvářet „naši“ hru podle toho, co nás zajímá a potřebujeme zkoumat. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Poznáváme typy situací a interakcí, jež obvykle vytváříme a zjišťujeme, zda jsou pro nás přínosem či zátěží a zda chceme zkusit něco jinak. Každý svobodně rozhoduje, co je jeho hra, hra se dá totiž vždy změnit, a to je princip, který pak dokážeme účinně uplatňovat i ve světě „tam venku“. Dynamickou tělesnou zkušenost a prožívání pak můžeme ukotvovat a rozvést v kontemplativnějším modu tvorby s výtvarným materiálem. Co žijeme a vyzkoušíme v přijímajícím terapeutickém vztahu, případně chráněném prostředí skupiny, která spolu urazí kus společné cesty, pak jsme schopni přenést do běžného života a v každodenním chaosu jasněji vnímat svůj střed i jasněji komunikovat s druhými.

Doporučuje se pro začátek absolvovat 3 – 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyjasnění zakázky a vyhodnocení posunu pro případnou pravidelnou práci na hlubších tématech.

Závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů ČR.

MAPOVÁNÍ VAŠICH ZDROJŮ A PODPORA ZÁMĚRU v přírodě

obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem v přírodě

Když se ponoříme do hluboké přítomnosti a nasloucháme sami sobě, vnímáme, jak nás všechny naše části “duše-tělo-prožívání-mysl” provází a jakmile jim dáme prostor, odpovídají na zdánlivě neřešitelné rébusy vhledy, jež poskládají všechny ty na první pohled rozházené čtverečky Rubikovy kostky dohromady. Naše různorodé symptomy vypovídají často o tomtéž a ukazují, jaký to obraz se chce ztělesnit. Odvaha a jistota to udělat vycházejí z ukotvení v hluboce procítěné vnitřní pravdě. Příroda nám k takovému procesu i jeho ukotvení může být skvělým zrcadlem.

V některých situacích nám může pomoci v odhodlání podstoupit to dobrodružství a zorientovat se v terénu vlastní krajiny přítomnost průvodce, který zastoupí našeho vnitřního pozorovatele. Způsob provázení nacházíme vždy společně. Vycházíme z toho, v čem se cítíte v bezpečí, co jsou Vaše opory a senzory, jimiž se přirozeně cítíte a pokračujeme podle indícií, jež sami objevíte. Posilujeme Vám přirozené tvořivé nástroje a způsob vyjádření a používáme je jako navigaci v oblastech Vašeho prožívání a života, kde vnímáte těžkosti či zmatek. Bývá to práce na pomezí prociťování těla, jeho impulsů a vedení, ztišení mysli, naslouchání si v tvořivém vyjádření v přírodě i sdílení.

Při provázení vycházím z vlastní dlouhodobé praxe s prociťováním a obrazivostí těla, léčivým potenciálem niterných symbolických obrazů a kontaktu s archetypálními uzdravujícími principy léčivého kola živlů, jež podle původních kultur utvářejí vše živé. Opírám se také o terapeutické zkušenosti v oblasti kreativních terapií, na tělo orientované kraniosakrální terapie a jiných přístupů k všímavé práci s tělem.