Individuální provázení

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE 

celostní harmonizace, uvolňování bloků fyzického i psychického systému a podpora přirozených uzdravujících sil

Kraniosakrální terapie oslovuje celostně náš organismus, jeho fyzickou, psychickou i mentální rovinu, prostřednictvím jemné neinvazivní práce s tělem. Pracuje na rovině centrálního nervového systému, tkání, pojiv, tělních tekutin a kostí a uvolňuje bloky, jež mnohdy souvisí také s naším emočním prožíváním a traumaty. Všechny zmíněné tělesné struktury jsou v našem těle dokonale propojené a blok na jakékoli z nich ovlivňuje fungování celého systému. Díky orientaci na projev přirozených životních sil, které naše tělo stvořily, udržují a ozdravují, se mohou tělesné struktury i psychické funkce vracet do rovnováhy.

Kraniosakrální terapie se věnuje potížím způsobeným prenatálním, porodním či šokovým traumatem a široké škále akutních i chronických potíží. Uvolňuje psychické i fyzické napětí a bolesti, a nastoluje hluboký klid, při němž se aktivují nám přirozené uzdravující síly. Využívá se často jako doplňková terapie (v západní Evropě je běžnou službou zdravotnických zařízení), jež napomáhá účinnější regeneraci při léčení fyzických potíží i k integraci psychických procesů. Stává se, že dokáže zmírnit těžkosti i tam, kde už žádné fyzické mechanické zásahy nepomáhají, neboť terapie se řídí vlastní moudrostí těla, jeho rytmem a časováním a jemu vlastní cestou ke zdraví. (Systém ví, co potřebuje a zná cestu.)

Terapie zmírňuje bolesti, tenzi, chronické potíže i některé projevy vrozených deformací mj. v oblasti páteře, kloubů, čelistí, zubů, trojklanného nervu. Uvolňuje dutiny a oblast uší, očí, nosu, zlepšuje naše smyslové vnímání. Používá se také na zmírnění depresí a potíží souvisejících se stresem, psychosomatickými potížemi, může také pomoci uvolňovat stopy traumatu v těle. Uvádí do rovnováhy fungování centrálního nervového systému (mozek, mícha, mozkové tenzní membrány, nervy, distribuce a drenáž mozkomišního moku), hormonálního systému, imunitního systému, pohybového aparátu aj.

Díky prohloubenému kontaktu s tělesným prožíváním a plnějšímu ukotvení v těle, přispívá kraniosakrální terapie ke kultivaci většího pokoje, jasnosti a soucitu se sebou v každodenním životě. Pomáhá posílit spojení s naší jedinečností i univerzální podstatou, jež je základem zdraví na úrovni těla, emocí a mentální i duchovní orientace.

Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lůžku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci léčivých sil přirozených klientovu systému.

Při provázení vycházím z výcviku základů kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 150 h) a aktuálně navštěvovaného výcviku Kraniosakrální osteopatie (Asociace kraniosakrální terapie, 200 h); uplatňuji také praxi všímavosti k tělesnému prožívání (Conscious Healing, Inner Science Academy Thomase Hübla) a dalšího studia na tělo orientovaných terapií (Základní výcvik v neuroafektivním vztahovém modelu k léčení vývojového a vztahového traumatu, NARM Institute, 72 hodin; Úvod do Biosyntézy; Úvod do Somatic Experiencing aj.)

Individuální ošetření trvá 75 – 90 min a stojí 800 Kč, probíhá v Centru zdraví a vzdělávání ŽIVA v Ostravě a v Cítit se dobře v Rožnově pod Radhoštěm. Je možné jej také realizovat u vás doma za předpokladu, že máte dost prostoru na masážní lehátko a pohyb kolem něj a také naprosté soukromí a klid po čas ošetření a ideálně i nějakou dobu po něm. V případě mého dojíždění se domlouváme na hrazení cestovních nákladů a času stráveného na cestě (okolo 5,50 Kč/km) – když se najde v okolí více zájemců, náklady na cestu rozpočítáváme.

INTEGRACE TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ 

orientace v aktuální situaci a nacházení smyslu tady a teď

K celistvému sebepoznání, sebepřijetí a posílení patří soucitné vnímání sebe sama “tady a teď” se vším, co do něj patří. Ať už jsou to minulé zážitky a zkušenosti, ve kterých jsme nějak “uvízli” nebo naopak jemné stopy toho, kam se chceme rozvíjet do budoucna. Ty první se často hlásí o slovo prostřednictvím různých symptomů na fyzické a emocionální úrovni, ty druhé předznamenávají nenápadné indicie na pozadí běžného fungování. Ke spojení s obojím potřebujeme zpomalit, rozevřít naše “tady a teď” a zaposlouchat se do vjemů svého těla, aktuálního prožívání a s nimi asociovaných obrazů či myšlenek. Obvykle nám takové zpřítomnění a otevření se vlastnímu vnímání pomůže nahlédnout nevědomá přesvědčení, která chováme o sobě, druhých i o světě, a která spolutvoří naši realitu. Můžeme nahlédnout, kde svou energii zadržujeme nebo ji destruktivně používáme proti sobě samým či druhým. Často zjistíme, že abychom se mohli uvolnit z některých pastí, tlaků a utrpení, potřebujeme si vybudovat soucitnější a laskavější vztah k sobě samým.

Všímavostí k tělesnému a emočnímu prožívání rozšiřujeme přirozené zdroje síly, které již máme k dispozici. Posilujeme spojení s naším vnitřním kompasem k orientaci ve vlastním nitru, ve vztazích, v každodenních situacích. Ukotvujeme se pevněji v těle. Posíleni a se stabilnějšími “základy” můžeme otevřít cestu novým vhledům a tvořivým řešením. Ohleduplně a ve svém rytmu uvolňujeme napětí a tlaky jak v těle, tak v zahlcené mysli i v návycích na zacyklení v jistém typu emočního prožívání. V našem aktuálním “tady a teď” stopujeme nový smysl a sílu utvářet svou další cestu v souladu s novou identitou, již nacházíme.

Integrace emočního a tělesného prožívání je verbální provázení, které směřuje k zorientování se v aktuální situaci, vztahu či vnitřním rozpoložení. Při pravidelnější práci lze stopovat vzorce prožívání a nahlédnout konkrétněji na jeho kořeny s ohledem na vývojové a vztahové trauma. Bývá účinné verbální provázení spojit s aktivním jednáním ve hře (dramaterapie) nebo uvolněním a ztišením při tělesné terapii (kraniosakrální terapie.) Cílem je posílení, které směřuje k aktivnímu přístupu k životu a k prožívání větší spokojenosti, radosti a naplnění.

Při provázení vycházím z praxe všímavosti k tělesnému prožívání, emočním a mentálním procesům (Conscious Healing, Institute of Inner Sciences Thomase Hübla) a studia na tělo orientovaných traumaterapií (Základní výcvik v neuroafektivním vztahovém modelu k léčení vývojového a vztahového traumatu, NARM Institute, 72 hodin; Úvod do Biosyntézy; Úvod do Somatic Experiencing) a prvky Kraniosakrální terapie

Individuální sezení (650 Kč / hod) probíhají v Centru zdraví a vzdělávání ŽIVA v Ostravě, v Labyrintu ve Lhotě u Opavy a v Cítit se dobře v Rožnově pod Radhoštěm + je také možné je realizovat on-line.

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem

léčení hravostí a tvořivostí

Hravost a zkoumání skrze spontánní tvorbu jsou nám všem přirozené zdroje, které nás vracejí k rezervoárům vnitřní síly, živoucí energie, schopnosti radovat se ze života, tvořivě přistupovat k těžkostem a objevovat netušené možnosti. Objevujeme nové způsoby, jak naslouchat sobě a zároveň komunikovat s druhými, znovu se poznáváme z nových úhlů pohledu a díky hlubšímu spojení se svým prožíváním nacházíme více stability i v nejistých vodách. Tělo ožívá volným pohybem a jednáním a naše impulsy a emoce se mohou svobodně vyjádřit, naše smysly a tvořivost se pouští na objevnou cestu v kontaktu s výtvarným materiálem. V podporujícím a přítomném kontaktu s druhým (s terapeutem v individuálním setkávání) či druhými (se skupinou) se pak nemusíme bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení. Uctíme-li s s laskavostí i hravostí rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.

Vývojové proměny (dramaterapeutická a arteterapeutická metoda) se nesoustředí výhradně na problém, ale na celistvé pojetí sebe sama, svobodný tvořivý projev, zvědomování vlastních zdrojů, talentů, potřeb a motivací. V hravém náhledu pomáhají přijmout fakt, že všichni máme svá zranění a slabosti, ale také nástroje, jak díky nim můžeme růst. Prohlubují kontakt s tělem, prožíváním, potřebami, vlastní křehkostí i silou a právě hlubší sebepoznání nám dává větší stabilitu, neboť víme, na co se v sobě můžeme spolehnout. Podporují zdravou sebedůvěru, zdravou komunikaci a utváření vztahů ve větší intimitě a autenticitě.

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež umožňuje vytvářet „naši“ hru podle toho, co nás zajímá a potřebujeme zkoumat. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Poznáváme typy situací a interakcí, jež obvykle vytváříme a zjišťujeme, zda jsou pro nás přínosem či zátěží a zda chceme zkusit něco jinak. Každý svobodně rozhoduje, co je jeho hra, hra se dá totiž vždy změnit, a to je princip, který pak dokážeme účinně uplatňovat i ve světě „tam venku“. Dynamickou tělesnou zkušenost a prožívání pak můžeme ukotvovat a rozvést v kontemplativnějším modu tvorby s výtvarným materiálem. Co žijeme a vyzkoušíme v přijímajícím terapeutickém vztahu, případně chráněném prostředí skupiny, která spolu urazí kus společné cesty, pak jsme schopni přenést do běžného života a v každodenním chaosu jasněji vnímat svůj střed i jasněji komunikovat s druhými.

Doporučuje se pro začátek absolvovat 3 – 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyjasnění zakázky a vyhodnocení posunu pro případnou pravidelnou práci na hlubších tématech (vždy 60 minut při frekvenci 1x týdně či 1x za 14 dnů dle potřeby klienta, cena setkání je 550 – 650 Kč / hod dle vašich možností)

Provázím metodou VÝVOJOVÉ PROMĚNY (Developmental Transformations), jejíž výcvik akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Haven, USA jsem absolvovala (700 hodin). Pracuji pod supervizí a dále se vzdělávám, mj. v na tělo orientovaných terapiích a problematice traumatu viz Neuroafektivní vztahový model léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, 72 h); Conscious Healing – mindfulness a pozornost k vtělenému prožívání se zaměřením na léčení kolektivního traumatu (Inner Sciences Academy Thomase Hübla, 50 h); Základy biodynamické kraniosakrální terapie (International Institute for Craniosacral Balancing, 140 h) a kurz Kraniosakrální osteopatie (ve výcviku, 200 h); Úvod do Biosyntézy (24 h), Úvod do Somatic Experiencing (16 h) aj.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů České republiky. 

MAPOVÁNÍ VAŠICH ZDROJŮ A PODPORA ZÁMĚRU v přírodě

obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem v přírodě

Když se ponoříme do hluboké přítomnosti a nasloucháme sami sobě, vnímáme, jak nás všechny naše části “duše-tělo-prožívání-mysl” provází a jakmile jim dáme prostor, odpovídají na zdánlivě neřešitelné rébusy vhledy, jež poskládají všechny ty na první pohled rozházené čtverečky Rubikovy kostky dohromady. Naše různorodé symptomy vypovídají často o tomtéž a ukazují, jaký to obraz se chce ztělesnit. A nejen to: můžeme zjistit, že už ho dávno žijeme, jen je zapotřebí ho uvidět, uznat a nebát se vynést ho na světlo. Odvaha a jistota vycházejí z ukotvení v hluboce procítěné vnitřní pravdě. Příroda nám k takovému procesu i jeho ukotvení může být skvělým zrcadlem.

V některých situacích nám může pomoci v odhodlání podstoupit to dobrodružství a zorientovat se v terénu vlastní krajiny přítomnost průvodce, který zastoupí našeho vnitřního pozorovatele. Způsob provázení nacházíme vždy společně. Vycházíme z toho, v čem se cítíte v bezpečí, co jsou Vaše opory a senzory, jimiž se přirozeně cítíte a pokračujeme podle indícií, jež sami objevíte. Posilujeme Vám přirozené tvořivé nástroje a způsob vyjádření a používáme je jako navigaci v oblastech Vašeho prožívání a života, kde vnímáte těžkosti či zmatek. Bývá to práce na pomezí prociťování těla, jeho impulsů a vedení, ztišení mysli, naslouchání si v tvořivém vyjádření v přírodě i sdílení.

Při provázení nabízím zkušenosti z dramaterapeutického výcviku s arteterapeutickým přesahem, z kurzů na tělo orientovaných terapií a z vlastní dlouhodobé práce s pociťováním a obrazivostí těla, léčivým potenciálem niterných symbolických obrazů a kontaktu s archetypálními uzdravujícími principy léčivého kola živlů, jež podle původních kultur utvářejí vše živé (aneb jak nahoře, tak dole).

1000 Kč / 2 hod

“Ještě jednou bych chtěla poděkovat za čas a procházku, kterou jsi mi věnovala. Ten večer jsem byla jakoby v jiné úrovni bytí … zpomalení se v rychlém (časo)prostoru. Formát procházky byl celkově zajímavý, Tvoje společnost příjemná. Takhle si představuji terapii procházkou, o které jsem slyšela. Bílý lupínek z “oslavy” nosím stále v peněžence a vždycky, když procházím “bránou”, tak si vzpomenu.” Katka, pedagožka

PŘECHODOVÉ RITUÁLY

na podporu při změnách, které hodláme vnést do svého života, nebo které nám život nachystal

Společně nacházíme Váš osobní nebo společný rituál, když potřebujete vnést do svého života změnu, něco překonat či se s něčím rozloučit, smířit, odpustit nebo oslavit. Může jít o požehnání novému vztahu či sňatku, vyvázání se ze starých pout a nefunkčních vztahů, rozloučení se s blízkým, který odešel, přivítání příchodu dítěte, uzavření nějaké životní etapy a vkročení do nové. S vděčností a uznáním uctíme to, co odchází a kus naší identity s tím spojené a přivítáme to nové, co se může zrodit – nové obrazy o sobě, o světě, o naší cestě.