Dramaterapie s arteterapeutickým přesahem

Ke změně s hravostí a tvořivostí

Hravost a spontaneita jsou nám všem přirozené zdroje. Vracejí nás k rezervoárům vnitřní síly, vitality a schopnosti radovat se ze života. Pomáhají nám tvořivě přistupovat k těžkostem a objevovat své možnosti. Nacházíme nové způsoby, jak naslouchat a vyhovět sobě a zároveň komunikovat s druhými. Poznáváme se nanovo a dopřáváme svému sebeobrazu více volnosti i v tom, co ještě o sobě nevíme. Díky hlubšímu spojení se svým prožíváním nacházíme svůj střed a více stability v nejistých vodách.

Tělo ožívá volným pohybem a jednáním, můžeme následovat naše impulsy a emoce se mohou svobodně vyjádřit. Tvořivost se pouští na objevnou cestu. V podporujícím a přítomném kontaktu s  terapeutem se pak nemusíme bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení. Uctíme-li s laskavostí a někdy i humorem rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.

Dramaterapeutická metoda Vývojové proměny (Developmental Transformations) se nesoustředí výhradně na problém, ale podporuje a rozvíjí také naše zdravé části, zdroje a potenciál.

Podporuje:

 • svobodný tvořivý projev a akceschopnost
 • sebepoznání a na něm založenou zdravou sebedůvěru
 • sebepřijetí a soucitný vztah k sobě samým
 • celistvé vnímání sebe a svých potřeb
 • zvědomování vlastních zdrojů, talentů a motivací
 • přijetí svých zranění a slabostí a posílení kapacity k růstu
 • transformaci nefunkčních strategií založených na našich zraněních a traumatech
 • objevování zdravých možností sebevyjádření a komunikace
 • utváření kvalitních vztahů ve větší intimitě a autenticitě
 • kontakt s tělem a emočním prožíváním
 • celistvé vnímání sebe a svých potřeb
 • schopnost obnovovat rovnováhu a stabilitu v nestabilním světě
 • tvořivost, hravost, radost z kontaktu a humor
 • schopnost vybírat si hravější a radostnější stránku věcí a vést naplněnější život

Pomáhá dětem i dospělým mimo jiné při:

 • negativním sebeobrazu a vztahu k sobě samému
 • nejistotě a toxickém studu
 • negativním vztahu k tělu
 • nejasnosti kým jsem, co jsou moje dary, co chci tvořit
 • narušené vztahové vazbě a problémech ve vztazích
 • potížích v komunikaci a sociálních situacích
 • poruchách pozornosti
 • úzkostech a depresích

Lze také pracovat v tandemu rodič – dítě, pokud je cílem terapie posílit vztahovou vazbu a nacházet nové možnosti komunikace a blízkosti.

Jak dramaterapeutická setkání probíhají?

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež vám umožňuje vytvářet vlastní „hru“. Ta se organicky tvoří z vašich impulsů a témat. Terapeut je průvodcem, který následuje váš „scénář“ a pomáhá vám jej rozvíjet tak, abyste odžívali a zvědomovali si svá témata i nové možnosti. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Poznáváte typy situací a interakcí, jež obvykle vytváříte a sami si ujasňujete, co je pro vás přínosem či zátěží a zda chcete zkusit něco jinak. Učíte se svobodě a pružnosti, protože hra i role se dá vždy změnit. Osvojujete si tvořivý přístup ke svým potížím i potenciálu, který pak dokážete účinně uplatňovat i ve světě a ve vztazích mimo terapii. V každodenním chaosu jasněji vnímáte svůj střed a vlastní vedení. Jasněji komunikujete a tvoříte zdravější vztahy s druhými.

Dynamickou tělesnou zkušenost a prožívání lze také dle dohody ukotvovat a rozvést v kontemplativnějším modu tvorby s výtvarným materiálem – tedy arteterapeutickými přístupy.

Pravidelná setkávání se odehrávají ideálně 1x týdně / 1x 14. dní (50 min), neboť jde o psychodynamickou modalitu, která potřebuje svou kontinuitu.

Jak začít?

Začínáme úvodním setkáním, kde se věnujeme vaší historii, zakázce – tomu, co si přejete změnit, pravidlům terapie, vašim právům a bezpečnosti. Ustavujeme ústní či psanou dohodu o terapii. V případě, že jde o terapii dětí či dospívajících, přichází na úvodní setkání nejprve zákonný zástupce.

Doporučuje se pro začátek absolvovat 3 – 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyjasnění zakázky a vyhodnocení posunu pro následnou pravidelnou práci na hlubších tématech.

Pro Vaši bezpečnost:

Závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů ČR, jíž jsem členem. Pracuji pod pravidelnou supervizí PhDr. Kamily Laudové, metodickou supervizí Mgr. Viktora Dočkala a Beate Albrich, DIPL.KT a příležitostně u hostujících zahraničních odborníků, např. u Marca Willemsena. Sama pokračuji po dlouhodobém sebezkušenostním a metodickém psychodynamickém výcviku také v individuální výcvikové dramaterapii.