Léčení hravostí a tvořivostí

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem a TRANSFORMAČNÍ TVORBA V PŘÍRODĚ

Hravost a zkoumání skrze spontánní tvorbu jsou nám všem přirozené zdroje, které nás vracejí k rezervoárům vnitřní síly, živoucí energie, schopnosti radovat se ze života, tvořivě přistupovat k těžkostem a objevovat netušené možnosti. Objevujeme nové způsoby, jak naslouchat sobě a zároveň komunikovat s druhými, znovu se poznáváme z nových úhlů pohledu a díky hlubšímu spojení se svým prožíváním nacházíme více stability i v nejistých vodách. Tělo ožívá volným pohybem a jednáním a naše impulsy a emoce se mohou svobodně vyjádřit, naše smysly a tvořivost se pouští na objevnou cestu v kontaktu s výtvarným materiálem. V podporujícím a přítomném kontaktu s druhým (s terapeutem v individuálním setkávání) či druhými (se skupinou) se pak nemusíme bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení. Uctíme-li s s laskavostí i hravostí rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.

Vývojové proměny (dramaterapeutická metoda) se nesoustředí výhradně na problém, ale na celistvé pojetí sebe sama, svobodný tvořivý projev, zvědomování vlastních zdrojů, talentů, potřeb a motivací. V hravém náhledu pomáhají přijmout fakt, že všichni máme svá zranění a slabosti, ale také nástroje, jak díky nim můžeme růst. Prohlubují kontakt s tělem, prožíváním, potřebami, vlastní křehkostí i silou a právě hlubší sebepoznání nám dává větší stabilitu, neboť víme, na co se v sobě můžeme spolehnout. Podporují zdravou sebedůvěru, zdravou komunikaci a utváření vztahů ve větší intimitě a autenticitě.

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež umožňuje vytvářet „naši“ hru podle toho, co nás zajímá a potřebujeme zkoumat. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Poznáváme typy situací a interakcí, jež obvykle vytváříme a zjišťujeme, zda jsou pro nás přínosem či zátěží a zda chceme zkusit něco jinak. Každý svobodně rozhoduje, co je jeho hra, hra se dá totiž vždy změnit, a to je princip, který pak dokážeme účinně uplatňovat i ve světě „tam venku“. Dynamickou tělesnou zkušenost a prožívání pak můžeme ukotvovat a rozvést v kontemplativnějším modu tvorby s výtvarným materiálem. Co žijeme a vyzkoušíme v přijímajícím terapeutickém vztahu, případně chráněném prostředí skupiny, která spolu urazí kus společné cesty, pak jsme schopni přenést do běžného života a v každodenním chaosu jasněji vnímat svůj střed i jasněji komunikovat s druhými.

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem

Doporučuje se pro začátek absolvovat 3 – 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyjasnění zakázky a vyhodnocení posunu pro případnou pravidelnou práci na hlubších tématech (vždy 60 minut při frekvenci 1x týdně či 1x za 14 dnů dle potřeby klienta, cena setkání je 550 – 650 Kč / hod dle vašich možností)

Provázím metodou VÝVOJOVÉ PROMĚNY (Developmental Transformations), jejíž výcvik akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Haven, USA jsem absolvovala (700 hodin). Pracuji pod supervizí, závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů České republiky a dále se vzdělávám, mj. v na tělo orientovaných terapiích a problematice traumatu viz Neuroafektivní vztahový model léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, 72 h); Conscious Healing – mindfulness a pozornost k vtělenému prožívání se zaměřením na léčení kolektivního traumatu (Inner Sciences Academy Thomase Hübla, 50 h); Základy biodynamické kraniosakrální terapie (International Institute for Craniosacral Balancing, 140 h) a kurz Kraniosakrální osteopatie (min. 200 h); Úvod do Biosyntézy (24 h), Úvod do Somatic Experiencing (16 h) aj.

MAPOVÁNÍ VNITŘNÍ KRAJINY, JEJÍCH ZDROJŮ A ZÁMĚRŮ v přírodě

obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem v přírodě

Když se ponoříme do hluboké přítomnosti a nasloucháme sami sobě, vnímáme, jak nás všechny naše části “duše-tělo-prožívání-mysl” provází a jakmile jim dáme prostor, odpovídají na zdánlivě neřešitelné rébusy vhledy, jež poskládají všechny ty na první pohled rozházené čtverečky Rubikovy kostky dohromady. Naše různorodé symptomy vypovídají často o tomtéž a ukazují, jaký to obraz se chce ztělesnit. A nejen to: můžeme zjistit, že už ho dávno žijeme, jen je zapotřebí ho uvidět, uznat a nebát se vynést ho na světlo. Odvaha a jistota vycházejí z ukotvení v hluboce procítěné vnitřní pravdě. Příroda nám k takovému procesu i jeho ukotvení může být skvělým zrcadlem.

V některých situacích nám může pomoci v odhodlání podstoupit to dobrodružství a zorientovat se v terénu vlastní krajiny přítomnost průvodce, který zastoupí našeho vnitřního pozorovatele. Způsob provázení nacházíme vždy společně. Vycházíme z toho, v čem se cítíte v bezpečí, co jsou Vaše opory a senzory, jimiž se přirozeně cítíte a pokračujeme podle indícií, jež sami objevíte. Posilujeme Vám přirozené tvořivé nástroje a způsob vyjádření a používáme je jako navigaci v oblastech Vašeho prožívání a života, kde vnímáte těžkosti či zmatek. Bývá to práce na pomezí prociťování těla, jeho impulsů a vedení, ztišení mysli, naslouchání si v tvořivém vyjádření v přírodě i sdílení.

Při provázení nabízím zkušenosti z dramaterapeutického výcviku s arteterapeutickým přesahem, z kurzů na tělo orientovaných terapií a z vlastní dlouhodobé práce s pociťováním a obrazivostí těla, léčivým potenciálem niterných symbolických obrazů a kontaktu s archetypálními uzdravujícími principy léčivého kola živlů, jež podle původních kultur utvářejí vše živé (aneb jak nahoře, tak dole).

1200 Kč / 2 hod

“Ještě jednou bych chtěla poděkovat za čas a procházku, kterou jsi mi věnovala. Ten večer jsem byla jakoby v jiné úrovni bytí … zpomalení se v rychlém (časo)prostoru. Formát procházky byl celkově zajímavý, Tvoje společnost příjemná. Takhle si představuji terapii procházkou, o které jsem slyšela. Bílý lupínek z “oslavy” nosím stále v peněžence a vždycky, když procházím “bránou”, tak si vzpomenu.” Katka, pedagožka